โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์หญ้าแฝกและกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่าด้วยเทคโนโลยดิจิทัลหลังยุค COVID-19

สมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์หญ้าแฝกและกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่าด้วยเทคโนโลยดิจิทัลหลังยุค COVID-19

·
สำหรับป่าชุมชนบนที่ดินกรรมสิทธิ์, โดยนายธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

มุ่งหวังให้ชุมชนชาวไทยของเครือข่าย (ซึ่งทำหน้าที่อนุรักษ์ดิน - น้ำ - ป่า) ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมีความเข็มแข็ง สร้างงานให้กับท้องถิ่น เพื่อถึงลูกหลานกลับบ้านเกิดมีรายได้พอเพียงที่จะเลี้ยงครอบครัว

เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Attachments
  • ใบสมัครร่วมกิจกรรม.pdf
    Download
  • รายชื่อชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม.pdf
    Download