Q.Soft SCM - Supply Chain Management Solution for Manufacturing.

Q.Soft SCM เป็น Software ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และ พัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ใน การพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจํานวนมาก) เรามุ่งมั่นที่ จะนําเสนอโซลูชั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาการบริหารการผลิตให้เหมาะกับอุตสาหกรรมทุกประเภทเราจึงได้ คัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับโซลูชั่นที่ ลงตัวกับการทํางานเฉพาะของบริษัทฯตัวเอง

 • ระบบวางแผนการผลิตขั้นสูง (Advanced Planning & Scheduling)
 • ระบบบริหารการใช้สินค้า และวัตถุดิบ (Material Requirement Planning)
 • ระบบติดตามสถานการณ์ผลิต (Shop Floor Control)
 • ระบบต้นทุนการผลิต (Cost Accounting)
 • Option ระบบบริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า (Warehouse Management)
 • Option ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
 • Option Skill Matrix
 • Option ระบบ Applicationงานขาย (SO Web Application– Mobile Responsive)
 • Module ระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักร (Plant Maintenance) ซื้อเป็น Optionได้
 • ระบบรักษากําหนดสิทธิการใช้งาน (Security Authority)
 • ระบบการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี-การเงิน (Interface System)
 • Module ระบบบริหารจัดการสวนป่า (Forest Management)
 • Module ระบบขายหน้าร้าน (Potin of Sale)
 • Module ระบบรายงานอัฉริยะสําหรับผู้บริหาร (Business Intelligence)

Q.Soft MRP - Manufacturing Resource Planning

Q. Soft MRP เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก)

 • ระบบบริหารการใช้สินค้า และวัตถุดิบ (Material Requirement Planning MRP.I)
 • ระบบวางแผนการผลิต (Manufacturing Resource Planning MRP.II)
 • ระบบต้นทุนการผลิต (Cost Accounting)
 • ระบบขาย (Sale Order)
 • ระบบรักษากำหนดสิทธิการใช้งาน (Security Authority)
 • ระบบการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี-การเงิน (Interface System)

Q.Soft APS - Advanced Planning and Scheduling

Q. Soft APS เป็นโปรแกรมบริหารตารางการผลิตเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดการแผนการผลิต หลายสินค้าที่มีความซ้ำซ้อนทั้งในกระบวนการการผลิต, หลายหน่วยผลิต(Resources) ให้อยู่ในรูปของ Graphic เพื่อง่ายในการบริหารจัดการ

 • บริหารงานด้วยระบบ Graphic ทำให้ง่ายในการจัดการ และใช้หลักการ Drag & Drop ในการบริหารตารางเวลาการผลิต
 • วางแผนการผลิต และจ้างผลิตด้วย Gantt Bar
 • วางแผนการจัดซื้อ และจัดส่งด้วย Gantt Bar
 • ดูภาพรวมของเส้นทางการผลิตได้ตั้งแต่ระดับนาทีถึงระดับวัน
 • ดูภาพรวมของการใช้งานหน่วยการผลิตในรูปแบบของ Gantt Chart
 • ดูภาพรวมของการบริหารสินค้าคงคลังได้
 • ตรวจสอบสถานะของงานได้ง่ายจากสีของ Gantt Chart
 • ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของแผนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ดี
 • Customize เพื่อเชื่อมต่อโปรแกรม MRP ใดๆก็ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมนั้น
 • ดูรายละเอียดของงาน (Order - Instruction) ที่ออกไปเพื่อลดความผิดพลาดในการกระจายงานได้

แนะนำ

Q.Soft WMS - Warehouse Management System

Q. Soft WMS เป็นโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า ที่ช่วยให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิ ภาพมากขึ้น ทั้งด้านความเร็ว การค้นหา การตรวจสอบถูกต้องแม่นยำและยังช่วยลดปัญหาการสูญหายของสินค้าได้

 • ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด
 • การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอและสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้
 • สร้างความพึงพอใจในการทำงานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการ จัดส่งให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์
 • สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุน ที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจที่กำหนด

แนะนำ

Q.Soft PM - Plant Maintenance

Q. Soft PM เป็นโปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษาเครื่องจักร

 • ระบบแผนการซ่อมบารุง (Preventive Maintenance Plan- PMP)
 • ระบบบันทึก และติดตามงานซ่อมบารุง ( Maintenance Description)
 • ระบบสต็อกอะไหล่ (Inventory Control)
 • ระบบต้นทุนการงานซ่อมบารุง (Maintenance Cost)
 • ระบบรักษากาหนดสิทธิการใช้งาน (Security Authority)

Q.Soft POS - Point of Sale

Q. Soft POS เป็นโปรแกรมระบบขายหน้าร้าน

 • ระบบขายหน้าร้าน (จุดขาย คิดเงิน)
 • ระบบโปรโมชั่น
 • ระบบสต็อกสินค้า
 • ระบบแจ้งซ่อมสินค้า

Q.Soft VFS - Village Fund System

Q. Soft VFS เป็นซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อมาบริหารงานของกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงิน และสหกรณ์โดยเฉพาะ เน้นการใช้งานง่าย ครอบคุมระบบงานที่มีหลากหลายความตามภูมิภาคต่างๆ

 • ระบบธนาคาร
 • ระบบเงินฝาก
 • ระบบเงินกู้
 • ระบบเงินกู้ OD
 • ระบบเงินหุ้น

Q.Soft MBS - MicroBank System


Q. Soft MRP เป็นซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อมาบริหารงานด้านธนาคาร การเงินเหมาะสำหรับการใช้งานระบบที่มีขนาดเล็กและปานกลาง และเหมาะกับการบริหารงานของกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน และสหกรณ์

 • ระบบสมาชิก
 • ระบบงานธนาคาร
 • ระบบเงินกู้
 • ระบบเงินฝาก
 • ระบบหุ้น
 • ระบบการค้ำประกัน

Service Maintenance

We love building and rebuilding brands through our specific skills. Using colour, fonts, and illustration, we brand companies in a way they will never forget.

 • Mission - We deliver uniqueness and quality
 • Skills - Delivering fast and excellent results
 • Clients - Satisfied clients thanks to our experience