Q.Soft WMS - Warehouse Management System


Q.Soft WMS - Warehouse Management SystemQ.Soft WMS เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก) เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เหมาะกับอุตสาหกรรมทุกประเภทเราจึงได้คัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับโซลูชั่นที่ลงตัวกับการทำงานเฉพาะของบริษัทฯตัวเองี

จุดมุ่งหมายของโปรแกรมนี้
1 ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด
2 การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3 สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอและสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้
4 สร้างความพึงพอใจในการทำงานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการ จัดส่งให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์
5 สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจที่กำหนด
โปรแกรม Q. Soft WMS ประกอบไปด้วย Feature การทำงานหลักๆ ดังนี้้

 • 1 บริหารงานด้วยระบบ Graphic ทำให้ง่ายในการจัดการ และใช้หลักการ Drag & Drop ในการบริหารตารางเวลาการผลิต
 • 2 วางแผนการผลิต และจ้างผลิตด้วย Gantt Bar
 • 3 วางแผนการจัดซื้อ และจัดส่งด้วย Gantt Bar
 • 4 ดูภาพรวมของเส้นทางการผลิตได้ตั้งแต่ระดับนาทีถึงระดับวัน
 • 5 ดูภาพรวมของการใช้งานหน่วยการผลิตในรูปแบบของ Gantt Chart
 • 6 ดูภาพรวมของการบริหารสินค้าคงคลังได้
 • 7 ตรวจสอบสถานะของงานได้ง่ายจากสีของ Gantt Chart
 • 8 ลดเวลาในการคำนวณความต้องการที่ซ้ำซ้อนให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก
 • 9 ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของแผนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ดี
 • 10 Customize เพื่อเชื่อมต่อโปรแกรม MRP ใดๆก็ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมนั้น
 • 11 ดูรายละเอียดของงาน (Order - Instruction) ที่ออกไปเพื่อลดความผิดพลาดในการกระจายงานได้


demo2

ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม

 • 1 รองรับคลังหลากหลายประเภท ทั้งคลังสินค้าโรงงาน, คลังรับฝากสินค้า, ศูนย์กระจายสินค้า และห้องเย็นรับฝาก
 • 2 รองรับการทำงานหลายคลังพร้อมกัน (Multi-warehouse)
 • 3 ระบบคลังเสมือน (Virtual Warehouse) สามารถมองสินค้าที่เก็บในคลังเป็นรูป Graphic เข้าใจง่าย
 • 4. สนับสนุนการบริหารสินค้าแบบมี Lot Specific, FIFO, LIFO
 • 5. รองรับกระบวนการส่งผ่านสินค้าหรือ Cross Docking
 • 6 สามารถนำไปใช้ในการบริหารคลังสินค้า ให้มีปริมาณที่เหมาะสม และลดต้นทุนการจัดเก็บพร้อมทั้ง ทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ของวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป ในคลังสินค้า
 • 7 สามารถตรวจสอบต้นทุนสินค้าได้ทั้งแบบ FIFO, Average และ Lot Specific
 • 8 เพิ่มความแม่นยําของข้อมูล และลดความผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน
 • 9 สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานได้อย่างอิสระทุกเมนู
 • 10 สามารถสร้างแบบฟอร์มการทำงานได้เอง โดยดึงข้อมูลจากโครงสร้างของระบบไปใช้งานได้ทันที
 • 11 สามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ MS Word, MS Excel, .rtf, .txt, .pdf, .XML ได้
 • 12 สามารถตรวจสอบการทำงานของแต่ละผู้ใช้งานว่าอะไรไปบ้าง วันไหนและเวลาใด
 • 13 รองรับการทำงานแบบ Multi Company, Multi Branch, Multi Factory
 • 14 รองรับการทำงานได้ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
 • 15 มีระบบบริหารสินค้าคงคลัง (เบิก-รับ-โอน-คืน)
 • 16 โปรแกรมทำ Lot Traceability ได้
 • 17 โปรแกรมทำให้ทราบต้นทุนสินค้าก่อนการผลิตได้
 • 18 สามารถตรวจสอบยอดสต็อกสินค้าผ่านทาง internet ได้
 • 19 สามารถตรวจสอบยอดค้างส่งสินค้าผ่านทาง internet ได้
 • 20 สามารถจองสินค้าเพื่อขาย(ส่งของ)ได้
 • 21 สามารถสรุปยอดสั่งซื้อรวมของแต่ละลูกค้าได้
 • 22 สามารถพิมพ์สั่งซื้อ หรือใบส่งสินค้าผ่านทาง internet ได้
 • 23 สามารถกำหนดราคาค่าเช่าพื้นที่เป็นปริมาตรได้
 • 24 สามารถเลือกได้ว่าต้องการติดตั้งระบบแบบ Client/Server (Thick Client) หรือ Multi Tiers (Think Client)