SCM

SCM Supply Chain Management Solution for Manufacturing

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และ พัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ใน การพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจํานวนมาก) เรามุ่งมั่นที่ จะนําเสนอโซลูชั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาการบริหารการผลิตให้เหมาะกับอุตสาหกรรมทุกประเภทเราจึงได้ คัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับโซลูชั่นที่ ลงตัวกับการทํางานเฉพาะของบริษัทฯตัวเอง

จุดมุ่งหมายของโปรแกรมนี้

เรายึดแนวคิด “ทันเวลา ไม่มีของเสีย ไม่มีสินค้าค้างสต็อก” ให้เป็นจุดมุ่งหมายของ Solution นี้ คือ การปรับเรียบการผลิตทั้งห่วงโซ่คุณค่าของกิจการลูกค้า ให้เกิดการประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การลด Dead Stock ให้ใกล้เคียงศูนย์มากที่สุดทั้งในส่วนของสินค้าสําเร็จรูป-สินค้ากึ่งสําเร็จรูป-วัตถุดิบ, การคํานวณและการยืนหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดส่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งซื้อจากลูกค้าได้ทันท่วงที, การวางแผนการจัดซื้อล่วงหน้า

โปรแกรม Q. Soft SCM ประกอบไปด้วย

อัพเดท 5 พฤษจิกายน 2564 | admin

ฟีเจอร์การทำงานหลัก ๆ ดังนี้
 1. ระบบวางแผนการผลิตขั้นสูง (Advanced Planning & Scheduling) จำลองสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในการวางแผนการผลิตล่วงหน้า เพื่อบริหารแผนการผลิตและจัดส่งสินค้าให้ทันเวลา หรือวางแผนเพื่อการผลิตเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังให้ตํ่าลง หรือเพื่อให้ต้นทุนการผลิตสินค้าตํ่าลงได้ โดยรองรับการทั้งการผลิตแบบ Made to Order, Made to Stock, Made to Forecast สามารถจัดกำ0กับ Hot Order ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (แทรกงานด่วนได้) และช่วยกําหนดการบริหาร Shop floor ประกอบกับมี Gantt Chart ที่สามารถแก้ไขปรับปรุงแผนการทํางานได้ที่ตัว Gantt Chart เลยทําให้ง่ายในการปรับปรุงแผนงาน และยังวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าให้โดยคํานวณ Purchasing Lead Time ให้เรียบร้อย รวมทั้งการวางแผนตัด Outsource (OEM) พร้อมระบุวันต้องการสินค้าให้ supplier ได้และยังคํานวณที่ความละเอียดถึงทศนิยม 12 ตําแหน่ง
 2. ระบบบริหารการใช้สินค้า และวัตถุดิบ (Material Requirement Planning) รองรับการบริหารสต็อก (การรับวัตถุดิบ, การเบิกวัตถุดิบไปผลิต, การรับสินค้าจากการผลิต, การรับของเสียจากการผลิต, การโอนสินค้าระหว่างคลัง, การคืนวัตถุดิบให้ผู้จําหน่าย, การคืนวัตถุดิบจากการผลิต, การรับคืนสินค้าจากลูกค้า) การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ (Backward Traceability) และการติดตามข้อมูลการผลิต และส่งสินค้า (Forward Traceability) ระบบบริหารสต็อกแบบ Lot Control จะควบคุมสินค้าแบบ Sub Lot หรือแบบ Serial No. ก็ได้สร้าง Lot สินค้าจาก Lot ของลูกค้าก็ได้ หรือจะสร้าง Lot no. ใช้เองภายในก็ได้
 3. ระบบติดตามสถานการณ์ผลิต (Shop Floor Control) Dashboard ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ผลิต ด้วยวิธีอัพเดทสถานะงาน รวมถึงจํานวนสินค้าที่ผลิตด้วยวิธีการสแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code ลดความผิดพลาดจากการคีย์ด้วยมือ และสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการปฏิบัติงานจริง
 4. ระบบต้นทุนการผลิต (Cost Accounting) รองรับการเก็บและคํานวณต้นทุนการผลิต รวมถึงการปันส่วนต้นทุนภายหลัง ทําให้ได้ต้นทุนที่แท้จริง (Actual Cost) ทั้งการคํานวณ DM+DL+OH (DM จะให้โปรแกรมคํานวณแบบ Moving Average ก็ได้หรือ FIFO ก็ได้ หรือ Lot Specific ก็ได้), (DL คํานวณได้ทั้งค่าแรงต่อนาที หรือต่อชิ้นก็ได้), OH (สามารถกําหนดหัวข้อในการนํามาปันส่วนได้ไม่จํากัด)
 5. Option ระบบบริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า (Warehouse Management) รองรับการบริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้าในระดับระบุตําแหน่ง (Location – Shelf), การบริหารจัดการพาเลท, การออก Tag สินค้าแบบ Recycle Kanban
 6. Option ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เก็บรายละเอียดผลการทดสอบคุณสมบัติของสินค้าทั้งที่อยู่ระหว่างผลิต และผลิตเสร็จแล้ว เพื่อออกเอกสาร Certificate of Analyst ให้กับสินค้าที่จะส่งมอบให้ลูกค้า
 7. Option Skill Matrix ระบบวางแผนการจ่ายงานให้เจ้าหน้าที่ในสายการผลิต แบบวางจากระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน และเมื่อมีพนักงานเข้างานจริงโปรแกรมจะทําการจ่ายงานเข้าโทรศัพท์มือถือ หรือ Print ใบงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
 8. Option ระบบ Application งานขาย (SO Web Application – Mobile Responsive) รองรับการทําส่วนลดหลายระดับ, การทําโปรโมชั่น, คูปอง, ของแถม, ขออนุมัติวงเงินเครดิต - เพิ่มวงเงินเครดิตชั่วคราว ผ่าน LINE Notification
 9. Module ระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักร (Plant Maintenance) ซื้อเป็น Option ได้ รองรับการจัดตารางแผนการซ่อมบํารุงล่วงหน้า, การแจ้งซ่อมด่วน, การเปิดงานซ่อม, บริหารสต็อกอะไหล่ และอุปกรณ์ การติดตามสถานการณ์ซ่อมบํารุง และคํานวณต้นทุนงานซ่อมบํารุง โดยแผนงานซ่อมบํารุง, การแจ้งเสีย เชื่อมโยงกับระบบวางแผนการผลิตขั้นสูง (APS) ทําให้ฝ่ายวางแผนการผลิต สามารถวางแผนใหม่ได้อย่างทันท่วงที
 10. ระบบรักษากําหนดสิทธิการใช้งาน (Security Authority) สามารถกําหนดสิทธิการใช้งาน (เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, เห็น, พิมพ์) ได้ทุกเมนู, กําหนดแยกเล่มเอกสารได้, สามารถให้โปรแกรมคํานวณความต้องการการใช้วัสดุ และวัตถุดิบ และแยกความต้องการของสินค้าแต่ละอย่างไว้คนละเล่มได้, กําหนดการเห็นได้ทุก field ต้นทุน
 11. ระบบการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี - การเงิน (Interface System) มีเมนูเชื่อมต่อโปรแกรมบัญชีชั้นนําทั้งแบบ API เช่นโปรแกรม WINSpeed และมีเมนู Export - Import ที่ตรงกับโปรแกรมบัญชีชั้นนําหลายแบรนด์ เช่น Formula
 12. Module ระบบบริหารจัดการสวนป่า (Forest Management) รองรับการทําทะเบียนสวนป่าทั้งไม้ความเสี่ยงตํ่า และไม้ความเสี่ยงสูง โดยยึดรูปแบบรายละเอียดข้อมูลตามกรมป่าไม้ และเพื่อให้ใช้เป็นขอมูลในการขอใบรับรอง FSC, PEFC
 13. Module ระบบขายหน้าร้าน (Potin of Sale) เป็นระบบขายหน้าร้านที่สามารถทํางานได้ทั้ง Offline และ Online ในเวลาเดียวกัน จึงหมดปัญหาเรื่องไม่สามารถขายสินค้าได้เมื่อ Internet Offline และง่ายในการจัดการนโยบายการขายหลายหน้าร้านพร้อมกันจากส่วนกลาง การทําโปรโมชั่น, คูปอง, ของแถม มีระบบสมาชิก และตัวช่วยคํานวณ GP
 14. Module ระบบรายงานอัฉริยะสําหรับผู้บริหาร (Business Intelligence) หลังจากการใช้งาน Q.Soft SCM ซึ่งลูกค้าจะได้รับข้อมูลแบบ Real Time ควรเสริมด้วย Dashboard สําหรับดูรายงานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet สามารถ Drill Down ข้อมูลได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานได้เอง
ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม
 1. สามารถวางแผนแบบ Advanced Scheduling
 2. สามารถวางแผนการผลิตได้ทั้งแบบที่ละขั้นตอน (แยกส่วนการวางแผน) หรือวางแผนการผลิตทั้งสายการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือผสมรูปแบบกันก็ได้วางแผนได้ทั้งงานที่เป็นสายการประกอบ (Assembly Line), การผลิตแบบต่อเนื่อง (Flow Manufacturing), การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Manufacturing), การผลิตที่สูตรเป็นการแตกออก เช่นการเลื่อยไม้ หรือสูตรการผลิตที่มีลักษณะผสมเช่นการชําแหละซากสัตว์
 3. สามารถแทรกงานด่วน เปลี่ยนแปลงแผนการผลิตที่วางแผนไปแล้ว หรือแม้กระทั่งแผนที่ออกใบสั่งผลิตไปแล้วก็ตาม โดยมีรูปแบบสําหรับการแทรก หรือเปลี่ยนแปลงงานที่หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งานโปรแกรมที่ถูกกําหนดขึ้น
 4. มี Gantt Chart ที่สามารถแก้ไขแผนการผลิตได้เลยทําให้สามารถดูตารางการทํางานแบบภาพรวมได้ง่าย และสะดวกในการปรับเปลี่ยนแผนงาน
 5. ผู้บริหารสามารถทราบต้นทุนก่อนการผลิต (ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งาน) และทราบต้นทุนที่แท้จริงหลังการผลิตแล้ว ทําให้ง่ายต่อการตัดสินใจ การบริหารการผลิตและสะดวกในการช่วยจัดทําบัญชีต้นทุน
 6. รองรับการวางแผนการผลิตแบบ Re-Process, Re-Work, Re-Pack และคํานวณต้นทุนสินค้าเฉพาะกรณีนั้นๆได้อย่างถูกต้อง
 7. รองรับ QC Process และการออกใบ Certificate
 8. รองรับการวางแผนการผลิตของจุดสนใจ (Work Center) แม้การผลิตจะขึ้นอยู่กับกําลังคนก็ตาม (มีการสับเปลี่ยนกําลังคนตลอดเวลา)
 9. ลดความซํ้าซ้อน เพิ่มความรวดเร็วในการทํางาน ทั้งงานจัดซื้อ งานคลังสินค้างานวางแผนการผลิตงานส่งสินค้า และทําให้ง่ายต่อการสืบค้น หรือติดตามข้อมูลพร้อมทั้งนําข้อมูลไปประมวลผลต่อ
 10. สามารถนําไปใช้ในการบริหารคลังสินค้า ให้มีปริมาณที่เหมาะสม และลดต้นทุนการจัดเก็บพร้อมทั้งทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสําเร็จรูป สินค้าสําเร็จรูป ในคลังสินค้า
 11. สามารถตรวจสอบต้นทุนสินค้าได้ทั้งแบบ FIFO, Average และ Lot Specific
 12. เพิ่มความแม่นยําของข้อมูล และลดความผิดพลาดในการทํางานของพนักงาน ด้วยการทํางานผ่านการสแกนบาร์โค้ด โดยไม่ต้องใช้งานคีย์บอร์ดในการบันทึกข้อมูล (ขึ้นอยู่กับการออกแบบวิธีใช้งาน)
 13. เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยวางแผนการผลิต, จัดซื้อ, คลังสินค้า ใช้เพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กร
 14. สามารถกําหนดสิทธิการใช้งานได้อย่างอิสระทุกเมนู
 15. สามารถสร้างแบบฟอร์มการทํางานได้เอง โดยดึงข้อมูลจากโครงสร้างของระบบไปใช้งานได้ทันที
 16. สามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ MS Office (doc, docx, xls, xlsx, vsd, mpp, mppx, accdb, rtf, txt, pdf, xml) ได้ (ขึ้นอยู่กับแต่ละรายงาน หรือเมนู)
 17. สามารถตรวจสอบการทํางานของแต่ละผู้ใช้งานว่าอะไรไปบ้าง วันไหนและเวลาใด
 18. รองรับการทํางานแบบ Multi Company, Multi Branch, Multi Factory
 19. สามารถกําหนดสูตรการผลิตได้ (Bill Of Material) เป็น Multi-Level BOM ไม่จํากัดจํานวนชั้น, 1 สินค้าทํางานในเวลาเดียวกันได้ไม่จํากัดสูตร, การประมวลผลถึงระดับทศนิยม 12 ตําแหน่ง, เก็บประวัติ Revision BOM ได้
 20. สามารถจัดการแผนการใช้ทรัพยากรได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อจําลองเส้นทางการผลิตที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้มากที่สุด เช่น ผลิตทันทุกคําสั่งซื้อ, ผลิตโดยตรวจสอบต้นทุนสินค้า, ผลิตโดยลดปริมาณสินค้าคงคลังให้ตํ่าลง
 21. รองรับการทํางานได้ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
 22. รายงานสรุป Master Plan Scheduling Report
 23. รายงานสรุป Master Productivity Report
 24. ทราบประสิทธิภาพของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง (Overall Equipment Effectiveness) เปรียบเทียบผลงานที่ทําได้
 25. มีระบบบริหารสินค้าคงคลัง (รับสินค้าจากการซื้อ - คืนวัตถุดิบให้ผู้จําหน่าย - เบิกวัตถุดิบไปผลิต - รับสินค้าจากการผลิต - รับคืนวัตถุดิบจากการผลิต - โอนสินค้าระหว่างคลัง - ส่งสินค้าให้ลูกค้า - รับคืนสินค้าจากลูกค้า)
 26. โปรแกรมทํา Lot Traceability ได้ทั้ง Backward Traceability, Forward Traceability
 27. รองรับการจัดการสินค้าแบบ Sub Lot และ Serial No.
 28. โปรแกรมทําให้ทราบต้นทุนสินค้าก่อนการผลิตได้
 29. สามารถ Allocate Cost เพื่อดูต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าได้
 30. สามารถดูปริมาณของเสีย, สาเหตุการเสียได้ (Scrap, Waste & Defection)
 31. สามารถดูสรุปผลการวิเคราะห์การตรวจสอบสินค้าได้ (QC)
 32. ใช้แสดงสถานการณ์ผลิตสําหรับลูกค้าที่มักเปลี่ยนแปลง Spec สินค้าบ่อยๆ ให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดําเนินกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อความเข้าใจระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า
 33. ทราบกําไรขั้นต้นจากการขายสินค้าแต่ละตัวได้
 34. สามารถจองสินค้าเพื่อขายได้และสามารถจองสินค้าเพื่อผลิตได้ ทําให้แยก Onhand Stock และ Available Stock ได้ทุกสินค้า
 35. สามารถสรุปยอดสั่งซื้อรวมของแต่ละลูกค้าได้
 36. มีรายงานเปรียบเทียบยอดพยากรณ์ และยอดขายจริงของแต่ละลูกค้าทั้งเทียบด้วยราคา หรือเทียบด้วยปริมาณ
 37. รองรับการทํางานหลายกะ, การเปิด OT เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต
 38. กําหนดทําการบํารุงรักษา ล่วงหน้าตามวันที่กําหนด (Fixed Date)
 39. กําหนดระยะการบํารุงรักษา ตามจํานวนวันที่กําหนด (Period Scheduling)
 40. สามารถกําหนดเวลาหยุดทํางานของทรัพยากรเช่น เครื่องจักร, แม่พิมพ์, อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงกับการคํานวณตารางการทํางานของหน่วยผลิต ในระบบวางแผนการผลิตได้
 41. สามารถเปิดใบสั่งซ่อม, ปิดงาน, ยกเลิกงาน ได้ตามความเหมาะสม
 42. เก็บประวัติการซ่อมบํารุงของเครื่องจักรได้
 43. รองรับการแจ้งซ่อมฉุกเฉิน
 44. เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการซ่อมบํารุงครั้งต่อไป
 45. สรุปค่าใช้จ่ายซ่อมบํารุงแยกตามงานสั่งซ่อม และสามารถปั่นส่วนต้นทุนได้
โปรแกรม
แนบไฟล์
สนใจติดต่อ อีเมล
chopaka_m@q-softthai.com
เบอร์โทร