Q.Soft SCM - Supply Chain Management Solution for Manufacturing.


Q.Soft SCM - Supply Chain Management Solution for Manufacturing.Q.Soft SCM เป็น Software ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และ พัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ใน การพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจํานวนมาก) เรามุ่งมั่นที่ จะนําเสนอโซลูชั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาการบริหารการผลิตให้เหมาะกับอุตสาหกรรมทุกประเภทเราจึงได้ คัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับโซลูชั่นที่ ลงตัวกับการทํางานเฉพาะของบริษัทฯตัวเอง
โปรแกรม Q. Soft SCM ประกอบไปด้วย Feature การทํางานหลักๆ ดังนี้

 • 1 ระบบวางแผนการผลิตขั้นสูง (Advanced Planning & Scheduling)

  จําลองสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ในการวางแผนการผลิตล่วงหน้า เพื่อบริหารแผนการผลิต และจัดส่งสินค้าให้ทันเวลา หรือวางแผนเพื่อ การผลิตเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังให้ตํ่าลง หรือเพื่อให้ต้นทุนการผลิตสินค้าตํ่าลงได้ โดยรองรับการ ทั้งผลิตแบบ made to order, made to stock, made to forecast สามารถจัดการกับ hot order ได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด (แทรกงานด่วนได้) และช่วยกําหนดการบริหาร shop floor ประกอบกับมี Gantt Chart ที่สามารถแก้ไขปรับปรุงแผนการทํางานได้ที่ตัว Gantt Chart เลย ทําให้ง่ายในการปรับปรุงแผนงาน และยังวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าให้โดยคํานวณ Purchasing Lead Time ให้เรียบร้อย รวมทั้ง การวางแผนตัด Outsource(OEM) พร้อมระบุวันต้องการสินค้าให้ supplier ได้และยังคํานวณที่ความ ละเอียดถึงทศนิยม 12 ตําแหน่ง

 • 2 ระบบบริหารการใช้สินค้า และวัตถุดิบ (Material Requirement Planning)

  รองรับการบริหารสต็อก(การรับวัตถุดิบ, การเบิกวัตถุดิบไปผลิต, การรับสินค้าจากการผลิต, การรับของ เสียจากการผลิต, การโอนสินค้าระหว่างคลัง, การคืนวัตถุดิบให้ผู้จําหน่าย, การคืนวัตถุดิบจากการผลิต, การรับคืนสินค้าจากลูกค้า) การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ(Backward Traceability) และการติดตาม ข้อมูลการผลิต และส่งสินค้า(Forward Traceability) ระบบบริหารสต็อกแบบ Lot Control จะควบคุม สินค้าแบบ Sub Lot หรือแบบ Serial No. ก็ได้สร้าง Lot สินค้าจาก Lot ของลูกค้าก็ได้ หรือจะสร้าง Lot no. ใช้เองภายในก็ได้

 • 3 ระบบติดตามสถานการณ์ผลิต (Shop Floor Control)

  Dashboard ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ผลิต ด้วยวิธีอัพเดทสถานะงาน รวมถึงจํานวนสินค้าที่ผลิต ด้วยวิธีการสแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code ลดความผิดพลาดจากการคีย์ด้วยมือ และสะดวกรวดเร็วง่าย ต่อการปฏิบัติงานจริง

 • 4 ระบบต้นทุนการผลิต (Cost Accounting)

  รองรับการเก็บ และคํานวณต้นทุนการผลิต รวมถึงการปันส่วนต้นทุนภายหลัง ทําให้ได้ต้นทุนที่แท้จริง (Actual Cost) ทั้งการคํานวณ DM+DL+OH (DM จะให้โปรแกรมคํานวณแบบ Moving Average ก็ได้ หรือ FIFO ก็ได้ หรือ Lot Specific ก็ได้), (DL คํานวณได้ทั้งค่าแรงต่อนาที หรือต่อชิ้นก็ได้), OH (สามารถกําหนดหัวข้อในการนํามาปันส่วนได้ไม่จํากัด)

 • 5 Option ระบบบริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า (Warehouse Management)

  รองรับการบริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้าในระดับระบุตําแหน่ง (Location – Shelf), การบริหารจัดการพาเลท, การออก Tag สินค้าแบบ Recycle Kanban

 • 6 Option ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

  เก็บรายละเอียดผลการทดสอบคุณสมบัติของสินค้าทั้งที่อยู่ระหว่างผลิต และผลิตเสร็จแล้ว เพื่อออก เอกสาร Certificate of Analyst ให้กับสินค้าที่จะส่งมอบให้ลูกค้า

 • 7 Option Skill Matrix

  ระบบวางแผนการจ่ายงานให้เจ้าหน้าที่ในสายการผลิต แบบวางจากระดับความสามารถในการ ปฏิบัติงาน และเมื่อมีพนักงานเข้างานจริงโปรแกรมจะทําการจ่ายงานเข้าโทรศัพท์มือถือ หรือ Print ใบ งานให้กับผู้ปฏิบัติงาน

 • 8 Option ระบบ Applicationงานขาย (SO Web Application– Mobile Responsive)

  รองรับการทําส่วนลดหลายระดับ, การทําโปรโมชั่น, คูปอง, ของแถม, ขออนุมัติวงเงินเครดิต-เพิ่มวงเงิน เครดิตชั่วคราว ผ่าน LINE Notification

 • 9 Module ระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักร (Plant Maintenance) ซื้อเป็น Optionได้

  รองรับการจัดตารางแผนการซ่อมบํารุงล่วงหน้า, การแจ้งซ่อมด่วน, การเปิดงานซ่อม, บริหารสต็อก อะไหล่ และอุปกรณ์ การติดตามสถานการณ์ซ่อมบํารุง และคํานวณต้นทุนงานซ่อมบํารุง โดยแผนงาน ซ่อมบํารุง, การแจ้งเสีย เชื่อมโยงกับระบบวางแผนการผลิตขั้นสูง(APS) ทําให้ฝ่ายวางแผนการผลิต สามารถวางแผนใหม่ได้อย่างทันท่วงที

 • 10 ระบบรักษากําหนดสิทธิการใช้งาน (Security Authority)

  สามารถกําหนดสิทธิการใช้งาน(เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, เห็น, พิมพ์)ได้ทุกเมนู, กําหนดแยกเล่มเอกสารได้, สามารถให้โปรแกรมคํานวณความต้องการการใช้วัสดุ และวัตถุดิบ และแยกความต้องการของสินค้าแต่ ละอย่างไว้คนละเล่มได้, กําหนดการเห็นได้ทุก field ต้นทุน

 • 11 ระบบการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี-การเงิน (Interface System)

  มีเมนูเชื่อมต่อโปรแกรมบัญชีชั้นนําทั้งแบบ API เช่นโปรแกรม WINSpeed และมีเมนู Export-Import ที่ ตรงกับโปรแกรมบัญชีชั้นนําหลายแบรนด์ เช่น Formula

 • 12 Module ระบบบริหารจัดการสวนป่า (Forest Management)

  รองรับการทําทะเบียนสวนป่าทั้งไม้ความเสี่ยงตํ่า และไม้ความเสี่ยงสูง โดยยึดรูปแบบรายละเอียดข้อมูล ตามกรมป่าไม้ และเพื่อให้ใช้เป็นขอมูลในการขอใบรับรอง FSC, PEFC

 • 13 Module ระบบขายหน้าร้าน (Potin of Sale)

  เป็นระบบขายหน้าร้านที่สามารถทํางานได้ทั้ง Offline และ Online ในเวลาเดียวกัน จึงหมดปัญหาเรื่อง ไม่สามารถขายสินค้าได้เมื่อ internet offline และง่ายในการจัดการนโยบายการขายหลายหน้าร้านพร้อม กันจากส่วนกลาง การทําโปรโมชั่น, คูปอง, ของแถม มีระบบสมาชิก และตัวช่วยคํานวณ GP

 • 14 Module ระบบรายงานอัฉริยะสําหรับผู้บริหาร (Business Intelligence)

  หลังจากการใช้งาน Q.Soft SCM ซึ่งลูกค้าจะได้รับข้อมูลแบบ Real Time ควรเสริมด้วย Dashboard สําหรับดูรายงานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet สามารถ Drill Down ข้อมูลได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ของรายงานได้เอง