PM

PM Plant Maintenance

เป็นโปรแกรมบริหารตารางการผลิตเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดการแผนการผลิต หลายสินค้าที่มีความซ้ำซ้อนทั้งในกระบวนการการผลิต, หลายหน่วยผลิต (Resources) ให้อยู่ในรูปของ Graphic เพื่อง่ายในการบริหารจัดการ

จุดมุ่งหมายของโปรแกรมนี้

เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่กำลังมองหาโปรแกรมบริหารและวางแผนการผลิต (MRP) ที่มีคุณภาพ ใช้งานง่าย และราคาไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับความสามารถที่ได้รับ เพื่อให้รับรู้ต้นทุนที่แท้จริง (Actual Cost) อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร และพัฒนาระบบการทำงานให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด

โปรแกรม Q. Soft PM ประกอบไปด้วย

อัพเดท 5 พฤษจิกายน 2564 | admin

ฟีเจอร์การทำงานหลัก ๆ ดังนี้
 1. รองรับการกาหนดแผนการซ่อมบารุงล่วงหน้าให้กับเครื่องจักร หรือสินทรัพย์ต่างๆ
 2. รองรับการเปิดใบสั่งซ่อม, การขอเบิกอะไหล่, การเตือนเมื่อปริมาณอะไหล่ถึงจุดสั่งซื้อ, การปิดงานซ่อม
 3. รองรับเบิกอะไหล่-อุปกรณ์, คืนอะไหล่-อุปกรณ์, ตรวจนับ-อะไหล่-อุปกรณ์, ปรับยอดอะไหล่-อุปกรณ์
 4. รองรับการเก็บต้นทุนการซ่อมบารุงแยกแต่ละงานได้
 5. สามารถกาหนดสิทธิการใช้งาน(เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, พิมพ์) ได้ทุกเมนู, ทุก field ต้นทุน
ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม
 1. สามารถวางแผนการซ่อมบารุงเครื่องจักรล่วงหน้าได้
 2. สามารถสร้างใบขอซื้อได้
 3. สามารถสร้างใบสั่งซื้ออ้างอิง หรือไม่อ้างอิงใบขอซื้อได้
 4. สามารถบันทึกรับอะไหล่-อุปกรณ์ อ้างอิงใบสั่งซื้อหรือไม่อ้างอิงก็ได้
 5. สามารถเปิดใบสั่งซ่อม-ขอเบิกอะไหล่-อุปกรณ์ได้
 6. สามารถติดตามสถานการณ์แจ้งซ่อมได้ว่าเริ่มงานซ่อมหรือยัง หรือกาลังดาเนินการอยู่ หรือซ่อมเสร็จแล้ว
 7. สามารถบันทึกเวลาเริ่มซ่อม และซ่อมเสร็จจริงได้
 8. สามารถทราบต้นทุนการซ่อมบารุงเครื่องจักรได้
 9. สามารถเปิดงานซ่อมด่วน กรณีเครื่องจักรเสียกะทันหันได้
 10. สามารถระบุพนักงานที่มีหน้าที่ซ่อมแซมได้
 11. สามารถบริหารปริมาณสต็อกอะไหล่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 12. สามารถนาไปใช้ในการบริหารสต็อกอะไหล่ ให้มีปริมาณที่เหมาะสม และลดต้นทุนการจัดเก็บ พร้อมทั้งทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของอะไหล่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
 13. สามารถตรวจสอบต้นทุนอะไหล่ และอุปกรณ์ได้ทั้งแบบ FIFO, Average และ Lot Specific
 14. เพิ่มความแม่นยาของข้อมูล และลดความผิดพลาดในการทางานของพนักงาน
 15. เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนข้อมูลให้จัดซื้อ, คลังอะไหล่เพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กร
 16. สามารถกาหนดสิทธิการใช้งานได้อย่างอิสระทุกเมนู
 17. สามารถสร้างแบบฟอร์มการทางานได้เอง โดยดึงข้อมูลจากโครงสร้างของระบบไปใช้งานได้ทันที
 18. สามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ MS Office (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, vsd, pub, mpp, mppx, mdb, accdb), rtf, txt, pdf, xml ได้
 19. สามารถตรวจสอบการทางานของแต่ละผู้ใช้งานว่าอะไรไปบ้าง วันไหนและเวลาใด
 20. รองรับการทางานแบบ 1 Companies, 1 Branch, 1 Factory
 21. รายงานอะไหล่-อุปกรณ์ค้างรับ
 22. รายงานวิเคราะห์สาเหตุการเสีย (Pareto Chart)
 23. รายงานสรุป Master Productivity Report
 24. รายงานตารางแผนการซ่อมบารุง
 25. รายงานสต็อกอะไหล่-อุปกรณ์คงเหลือ
 26. รายงานความเคลื่อนไหวของปริมาณอะไหล่-อุปกรณ์
โปรแกรม
แนบไฟล์
สนใจติดต่อ อีเมล
chopaka_m@q-softthai.com
เบอร์โทร