Q.Soft MRP - Manufacturing Resource Planning


Q.Soft MRP - Manufacturing Resource Planning
Q. Soft MRP เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก)

จุดมุ่งหมายของโปรแกรมนี้ คือ ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่กำลังมองหาโปรแกรมบริหารและวางแผนการผลิต (MRP) ที่มีคุณภาพ ใช้งานง่าย และราคาไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับความสามารถที่ได้รับ เพื่อให้รับรู้ต้นทุนที่แท้จริง(Actual Cost) อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร และพัฒนาระบบการทำงานให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด
โปรแกรม Q. Soft MRP ประกอบไปด้วย Feature การทำงานหลักๆ ดังนี้

 • 1. ระบบบริหารการใช้สินค้า และวัตถุดิบ (Material Requirement Planning MRP.I) รองรับการบริหารสต็อก, การจัดซื้อวัตถุดิบ
 • 2. ระบบวางแผนการผลิต (Manufacturing Resource Planning MRP.II) รองรับการทั้งผลิตแบบ made to order, made to stock สามารถจัดการกับ hot order ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยกำหนดการบริหาร shop floor
 • 3. ระบบต้นทุนการผลิต (Cost Accounting) รองรับการเก็บต้นทุนการผลิต ทุกๆหน่วยการผลิต (Work In Process) และทำ Actual Cost ได้
 • 4. ระบบขาย (Sale Order) รองรับการจัดทำใบเสนอราคา, ใบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า, ใบส่งของ สามารถทำงานผ่าน internet ได้
 • 5. ระบบรักษากำหนดสิทธิการใช้งาน (Security Authority) สามารถกำหนดสิทธิการใช้งาน(เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, พิมพ์)ได้ทุกเมนู, ทุก field ต้นทุน
 • 6. ระบบการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี-การเงิน (Interface System) รองรับการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี-การเงิน ที่ใช้งานในปัจจุบัน โดยสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชีชั้นนำได้


demo2

ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม

 • 1. สามารถวางแผนแบบ Advance Scheduling (Forward Scheduling + Backward Scheduling)
 • 2. สามารถวางแผนการผลิตได้ทั้งแบบที่ละขั้นตอน (แยกส่วนการวางแผน) หรือวางแผนการผลิตทั้งสายการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือผสมรูปแบบกันก็ได้
 • 3. สามารถแทรกงานด่วน เปลี่ยนแปลงแผนการผลิตที่วางแผนไปแล้ว หรือแม้กระทั่งแผนที่ออก ใบสั่งผลิตไปแล้วก็ตาม โดยมีรูปแบบสำหรับการแทรก หรือเปลี่ยนแปลงงานที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งานโปรแกรมที่ถูกกำหนดขึ้น
 • 4. ผู้บริหารสามารถทราบต้นทุนก่อนการผลิต และทราบต้นทุนที่แท้จริงหลังการผลิตแล้ว ทำให้ง่าย ต่อการตัดสินใจ การบริหารการผลิต และสะดวกในการช่วยจัดทำบัญชีต้นทุน
 • 5. รองรับการวางแผนการผลิตแบบ Re-Process, Re-Work, Re-Pack และคำนวณต้นทุนสินค้าเฉพาะกรณีนั้นๆได้อย่างถูกต้อง
 • 6. รองรับ QC Process
 • 7. รองรับการวางแผนการผลิตของจุดสนใจ (Work Center) แม้การผลิตจะขึ้นอยู่กับกำลังคนก็ตาม (มีการสับเปลี่ยนกำลังคนตลอดเวลา)
 • 8. ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ทั้งงานจัดซื้อ งานคลังสินค้า งานวางแผนการผลิตงานส่งสินค้า และทำให้ง่ายต่อการสืบค้น หรือติดตามข้อมูล พร้อมทั้งนำข้อมูลไปประมวลผลต่อ
 • 9. สามารถนำไปใช้ในการบริหารคลังสินค้า ให้มีปริมาณที่เหมาะสม และลดต้นทุนการจัดเก็บพร้อมทั้ง ทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ของวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป ในคลังสินค้า
 • 10. สามารถตรวจสอบต้นทุนสินค้าได้ทั้งแบบ FIFO, Average และ Lot Specific
 • 11. เพิ่มความแม่นยําของข้อมูล และลดความผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน
 • 12. เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยวางแผนการผลิต, จัดซื้อ, คลังสินค้า ใช้เพื่อตอบสนอง นโยบายขององค์กร
 • 13. สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานได้อย่างอิสระทุกเมนู
 • 14. สามารถสร้างแบบฟอร์มการทำงานได้เอง โดยดึงข้อมูลจากโครงสร้างของระบบไปใช้งานได้ทันที
 • 15. สามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ MS Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .vsd, .pub, .mpp, .mppx, mdb, accdb),.rtf, .txt, .pdf, .xml ได้
 • 16. สามารถตรวจสอบการทำงานของแต่ละผู้ใช้งานว่าอะไรไปบ้าง วันไหนและเวลาใด
 • 17. รองรับการทำงานแบบ Multi Company, Multi Branch, Multi Factory