Q.Soft VFS - Village Fund System


Q.Soft VFS - Village Fund System
Q. Soft VFS เป็นซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อมาบริหารงานของกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงิน และสหกรณ์โดยเฉพาะ เน้นการใช้งานง่าย ครอบคุมระบบงานที่มีหลากหลายความตามภูมิภาคต่างๆโปรแกรม Q. Soft VFS ประกอบไปด้วย Feature การทำงานหลักๆ ดังนี้

 • 1. ระบบธนาคาร
 • 2. ระบบเงินฝาก
 • 3. ระบบเงินกู้
 • 4. ระบบเงินกู้ OD
 • 5. ระบบเงินหุ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม

 • 1. กำหนดประเภทเงินฝากได้
 • 2. กำหนดการอัตราดอกเบี้ยในแต่ละประเภทเงินฝากได้
 • 3. การจ่ายดอกเบี้ยสามารถกำหนดระยะเวลาการจ่ายได้
 • 4. รองรับการฝากเงินสัจจะ กำหนดให้ฝากเงินทุกเดือน
 • 5. มีโปรเซสการจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินสด และตัดเงินในบัญชีให้อัตโนมัติ
 • 6. มีโปรเซสการฝากเงินแบบเป็นกลุ่ม (สำหรับเงินฝากสัจจะ)
 • 7. มีโปรเซสการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าได้
 • 8. พิมพ์หน้าสมุดเงินฝากของกองทุนได้
 • 9. พิมพ์รายการ Statement ลงสมุดเงินฝากของกองทุนได้
 • 10. กำหนดประเภทเงินกู้ได้
 • 11. กำหนดการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละประเภทเงินกู้ได้
 • 12. รองรับวิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบมาตรฐานตามระบบธนาคาร
 • 13. รองรับรองรับวิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบกองทุนหมู่บ้าน
 • 14. ระบบสามารถคิดอัตราค่าปรับในการจ่ายชำระล่าช้าให้อัตโนมัติ
 • 15. รองรับการชำระเงินกู้แบบรายวัน รายเดือน รายปี
 • 16. กำหนดวงเงินเครดิต
 • 17. กำหนดการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ OD ได้
 • 18. รองรับวิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้ OD
 • 19. มีขั้นตอนการอนุมัติสัญญาเงินกู้โดยผู้มีสิทธิ์
 • 20. มีโปรเซสต่อสัญญากู้ OD ให้โดยเพิ่มวงเครดิตให้
 • 21. ระบบจะคิดดอกเบี้ยเมื่อสมาชิกมาขอเบิกเงินกู้ OD
 • 22. พิมพ์สัญญาเงินกู้ สัญญาผู้ค้ำประกัน สัญญาแนบกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • 23. กำหนดประเภทเงินหุ้นได้
 • 24. รองรับการซื้อหุ้น ขายหุ้น ถอนหุ้น ปันผลเป็นหุ้น และยอดยกมา
 • 25. พิมพ์เอกสารการรับเงินค่าหุ้นได้
 • 26. พิมพ์รายการ Statement ลงสมุดหุ้นของกองทุนได้
 • 27. โอนการบันทึกบัญชีแยกประเภท GL อัตโนมัติ