หลักสูตรอบรม

การสร้างรายงานสำหรับผู้บริหารด้วยโปรแกรม Power BI บนฐานข้อมูลโปรแกรมบัญชี myAccount และ WINSpeed

วัตถุประสงค์

สอนสร้างรายงานสำหรับผู้บริหาร ด้วยโปรแกรม Power BI จาก Microsoft ซึ่งมี free version ให้ใช้งาน โดยสร้างรายงานจากฐานข้อมูลโปรแกรมบัญชี myAccount และ WINSpeed ซึ่งผู้บรรยายสามารถอธิบายความเชื่อมโยงข้อมลูที่อยู่ในฐานข้อมลูของโปรแกรมได้ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อออกรายงานได้

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

นักบัญชี,ผู้บริหารบริษัท,เจ้าหน้าที่สารสนเทศที่องค์กรใช้โปรแกรม myAccount หรือ WINSpeed อยู่

หัวข้ออบรม

Session 1ทำความรู้จัก Microsoft Power BI
- Business Intelligence คืออะไร และใช้เพื่ออะไร
- แนะนำโปรแกรม Power BI Desktop
- การติดตั้งปรแกรม Microsoft Power BI

Session 3 การออกรายงานสำหรับผู้บริหาร
- การสร้างตารางข้อมูลนึ้ใหม่ใน Power BI เพื่ออกรายงาน
- การสร้าง Dashboard ด้วยPower BI Desktop Visualization
- การสร้างกราฟแท่ง(Bar Chart)
- การสร้างกราฟเส้น และกราฟพื้นที่ (Line Chart, Area Chart)
- การสร้างกราฟน้ำตก(Waterfall Chart)
- การสร้าง Scatter Chart
- การสร้าง Pie Chart
- การสร้างตัวแบ่งข้อมูล(Slicer)
-การสร้างแผนที่ Map
- การสร้างตารางและตารางเมตริกซ์
- การสร้างเกจและการ์ด
- การควบคมุสี, เส้นอ้างอิง, เส้นขอบ, รูปทรง, กลอ่งข้อความ, รูปภาพ
- การทำงานรวมกันของหลายตัวนำเสนอ
Session 2ทำความรู้จักฐานข้อมูล myAccount และ WINSpeed ใน MSSQL
- ตัวอย่างรายงานวิเคราะห์ขาย, วิเคราะห์ซื้อ,วิเคราะห์การเงิน
- ฐานข้อมูล myAccount และ WINSpeed
- ข้อมูลmyAccount และ WINSpeed ไปอยู่ใน MS SQL ตรงไหน
- การดึงข้อมูลจากโปรแกรม myAccount และ WINSpeed เข้าสู่ Power BI
- การออกรายงานอย่างง่าย

Session 4 การนำเสนอรายงานด้วย Power BI
- การอัพโหลดขึ้น Power BI Service
- การแชร์, ตั้งค่าและจัดการ Dashboard
- การดูPower BI บนอปุกรณ์เคลื่อนที่

หลักสูตรอบรมPowerBI.pdf